top of page

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA "AIRKARGO"
PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA AIRKARGO uzskata klientu uzticētos datus par vērtīgu pamatlīdzekli un ievēro personas datu drošības prasības, kā tās ir noteiktas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR) un valsts likumos.

SIA AIRKARGO lieto visus saprātīgos aizsarglīdzekļus un drošības pasākumus, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi datiem, to ļaunprātīgu izmantošanu vai zudumu.

SIA AIRKARGO apkopo, izmanto un apstrādā tādus datus, kas ir nepieciešami klienta pieprasīto pakalpojumu sniegšanai vai kas ir obligāti saskaņā ar likumu. Pēc kādas no šīs informācijas daļas var tieši vai netieši identificēt fizisku personu, tāpēc šo informāciju dēvē par personas datiem. Apkopotajos personas datos var būt iekļauts, ieskaitot, bet ne tikai: vārds/uzvārds, adrese, kontakttālrunis, e-pasta adrese, pieteikuma informācija un paroles.

Personas datu apstrādes ārpus līguma vai likuma izpildes prasībām pamatā ir tikai personas tieša piekrišana.

Personas dati tiek apkopoti, glabāti un apstrādāti šādos gadījumos:

  • pēc pieprasījuma, lai sniegtu informāciju par pieejamajām pakalpojuma iespējām un nosacījumiem;

  • lai sniegtu loģistikas pakalpojumus un likumīgas saistības klienta vārdā, kā to klients ir pasūtījis;

  • lai apstrādātu klienta maksājumus vai izveidotu kredītu;

  • pēc pieprasījuma, lai klientam nodrošinātu piekļuvi SIA AIRKARGO e-pakalpojumiem;

  • lai kvalitātes novērtēšanas nolūkā lūgtu atsauksmes par sniegtajiem pakalpojumiem;

  • lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti tiešsaistē un bezsaistē, kā arī klientu attiecību pārvaldībai;

  • pamatojoties uz klienta piekrišanu, lai sniegtu jaunāko informāciju un atjauninājumus par SIA AIRKARGO pakalpojumiem un darbībām, izmantojot informatīvos izdevumus un e-pasta brīdinājumus.

Personas datus var apkopot aktīvi un pasīvi. Abos gadījumos SIA AIRKARGO ievēro datu minimizācijas principus un nolūka ierobežojumu, kā tas ir noteikts VDAR. Personas dati netiek glabāti ilgāk par tiesiski atļauto laiku, t.i.– visu laika periodu, kamēr Jums tiek sniegti pakalpojumi un ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams mūsu interešu un tiesību aizsardzībai saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.

Aktīva datu apkopošana

Aktīva personas datu apkopošana var notikt, izmantojot e-pasta ziņojumu apmaiņu, tālruņa zvanus, faksu, lietotāja iesniegtās veidlapas SIA AIRKARGO tīmekļa vietnēs vai citus atbilstošus līdzekļus. Klients brīvprātīgi izpauž personas datus, kas nepieciešami līguma izpildei.

Pasīva datu apkopošana

SIA AIRKARGO izmanto automatizētas tīmekļa vietnes apmeklētāju izsekošanas līdzekļus, lai uzlabotu uzņēmuma tiešsaistes pakalpojumus un padarītu tīmekļa vietņu saturu vēl piemērotāku apmeklētāju vajadzībām. Katru reizi, apmeklējot SIA AIRKARGO tīmekļa vietni, daļa datu (piemēram, tīmekļa vietnes naviģēšanas modeļi, informācija par atrašanās vietu un ierīci) tiek pasīvi apkopota un glabāta, izmantojot sīkfailus.

SIA AIRKARGO uzņēmuma tīmekļa vietnes izmanto sīkfailus (savus un trešās puses, piemēram, Google Analytics, sīkfailus) kā pārlūkošanas datu apkopošanas līdzekli. Sīkfails ir neliels teksta fails, kas no apmeklētās tīmekļa vietnes tiek nosūtīts uz apmeklētāja pārlūkprogrammu. Tas palīdz tīmekļa vietnei atcerēties informāciju par apmeklējumu, ieskaitot vēlamo valodu un citus iestatījumus. Nepersonalizētam informatīvam SIA AIRKARGO tīmekļa vietņu saturam var piekļūt bez sīkfailiem. Uz apgabaliem, kuros ir nepieciešama klienta parole, var attiekties ierobežojumi. Apmeklētāji var mainīt sīkfailu iestatījumus savā pārlūkprogrammā.

SIA AIRKARGO neizceļ atsevišķus lietotājus, pamatojoties uz viņu uzvedību un darbībām. Visi apkopotie dati tiek lietoti apkopotā stāvoklī.

Līgumā noteikto saistību izpildes laikā no klientiem vai starptautiskajiem partneriem saņemtie personas dati tiek izmantoti tikai tā, kā ir noteikts līgumā, ievērojot nolūka ierobežojuma principu. Klienta nodrošināto kontaktinformāciju var izmantot klientu apmierinātības vai atsauksmju aptaujas veikšanai, pamatojoties uz izmantotajiem pakalpojumiem.

Lai sniegtu loģistikas pakalpojumus atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar klientu, SIA AIRKARGO var pārsūtīt iesaistīto pušu personas datus (piemēram, vārdu/uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi) filiālēm vai partneruzņēmumiem Eiropas Savienībā vai ārpus tās robežām.

Ņemot vērā loģistikas un muitas pakalpojumu būtību, uz SIA AIRKARGO var attiekties likumā noteikts pienākums iesniegt klienta personas datus valsts iestādēm izbraukšanas valstīs, galamērķa un/vai tranzīta valstīs, lai sūtījumu nogādātu galamērķī.

Pārsūtot personas datus trešajām pusēm Eiropas Savienībā vai ārpus tās robežām, SIA AIRKARGO ievēro datu minimizācijas principu, izpaužot tikai tik maz personas datu, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību tiesiskajām prasībām. Citos gadījumos ir vajadzīga tieša personas piekrišana.

SIA AIRKARGO izmanto vairākus uzticamos trešās puses pakalpojumu sniedzējus, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un mārketinga nolūkā. Ārējo pakalpojumu sniedzējiem ir aizliegts izmantot izpaustos personas datus citiem tādiem mērķiem, kas nav norādīti šajā politikā.

SIA AIRKARGO tīmekļa vietnēs var būt iekļautas saites uz ārējām tīmekļa vietnēm. Tās tiek nodrošinātas tīmekļa vietņu apmeklētāju ērtībai, un tajās nereti ir sniegta apmeklētājiem noderīga informācija. SIA AIRKARGO neuzņemas nekādu atbildību par šo tīmekļa vietņu saturu un konfidencialitātes politiku. Izmantojiet šīs vietnes apdomīgi.

SIA AIRKARGO cenšas uzturēt savā rīcībā esošos personas datus precīzus un atjauninātus. Atbilstoši VDAR personai ir tiesības iegūt uzņēmumam SIA AIRKARGO iesniegto un tajā apstrādāto personas datu pārskatu, personai ir tiesības atjaunināt un labot šos datus vai apturēt datu nelikumīgu apstrādi, kā arī tiesības tikt aizmirstai gadījumos, kuros tas nav pretrunā likumam. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzu, nosūtiet pieteikumu uz SIA AIRKARGO e-pasta adresi: info@airkargo.lv. Pieteikums tiks apstrādāts 30 dienu laikā.

Ja kāda persona ir sniegusi piekrišanu SIA AIRKARGO brīdinājumu un informatīvo izdevumu abonēšanai, šo piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt, izmantojot katra SIA AIRKARGO informatīvā izdevuma kājenē ievietoto atbilstošo saiti.

bottom of page